fbpx

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του εν Αθήναις εδρεύοντος και λειτουργούντος σωματείου υπό την επωνυμία << ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ>>

Κεφάλαιο Πρώτο

Άρθρον 1ον

ΣΥΣΤΑΣΙΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο υπό την επωνυμία «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Για τις διεθνείς σχέσεις του Σωατείου η επωνυμία του στην αγγλική γλώσσα είναι «HELLENIC PROFESSIONAL UNION OF ORTHODONTISTS» και στην γαλλική γλώσσα είναι «SYNDICAT HELLENIQUE DES SPECIALISTES EN ORTHOPEDIE DENTOFACIALE»

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η πόλη των Αθηνών .

Άρθρον 2ον

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου, η προώθηση της συναδελφικότητας, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, της φιλίας και της επαγγελματικής δεοντολογίας.
 2. Η επαγγελματική επικοινωνία, ενημέρωση και αρωγή μεταξύ του Συλλόγου σχετικώς με θέματα και προβλήματα του κλάδου της εφηρμοσμένης ορθοδοντικής επιστήμης.
 3. Η επαγγελματική συνεργασία μεταξύ των μελών του σωματείου κατά την άσκηση λειτουργήματος των ως ορθοδοντικών, η προάσπιση και περιφρούρηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του συλλόγου.
 4. Η έρευνα,η μελέτη, η προβολή και η επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων του κλάδου των ορθοδοντικών της Ελλάδος.

Άρθρον 3ον

ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Μέσα πραγμάτωσης  των σκοπών του Συλλόγου ειναι:

 1. Η συνεχής και επιμελημένη επαγγελματική επικοινωνία και αλληλοενημέρωση μεταξύ των μελών επί παντός σχετικού με την άσκηση του επαγγέλματος του ορθοδοντικού
 2. Οι παραστάσεις, τα διαβήματα, οι προτάσεις προς  τους αρμόδιους  κρατικούς φορείς σχετικώς με κάθε θέμα που αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του ορθοδοντικού στην Ελλάδα.
 3. Η σύνταξη, εκτύπωση και διανομή δελτίων, όπως το ήδη υπάρχον « Ενημερωτικό Δελτίο του Επαγγελματικού Συλλόγου Ορθοδοντικών Ελλαδος» ή φυλλαδίων ή εφημερίδος περιλαμβανόντων έρευνα – διαπίστωση – προβολή – επίλυση επαγγελματικών ορθοδοντικών προβλημάτων, προτάσεις, γνωματεύεσεις, συμβουλές οδηγίες σχετικώς με προβλήματα της  εργασίας  των μελών περί των ανωτέρω. Επίσης η ενημέρωση περί δραστηριοτήτων της  Διοικήσεως του Συλλόγου γενικότερα.
 1. Η συμμετοχή του Συλλόγου σε Ομοσπονδίες – ενώσεις ή συνεργασίες παντός είδους με παρομοίων σκοπών Σωματείων ή επιστημονικών ή επαγγελματικών ενώσεων των ορθοδοντικών Ελλάδος και του εξωτερικού.

Αρθρον 4ον

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ως τακτικά μέλη του συλλόγου δύναται να εγγραφούν αποκλειστικά οι έχοντες και  ασκούντες στην Ελλάδα την ειδικότητα του ορθοδοντικού.

Άρθρον 5ον

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 1. Η αίτηση για την εγγραφή μέλους στο σύλλογο υποβάλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται δεκτή, αν το υποψήφιο μέλος συγκεντρώνει τους όρους του άρθου 4 του παρόντος. Αν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα ημέρες χωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε τρείς μήνες από την γνώση της απορριπτικής απόφασης ή το αργότερο της κοινοποιήσης αυτής ή από την παρέλευση της  πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών.Το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, διατάζει την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται ένα μήνα μετά την απόφαση του Διοικητικού                    Συμβουλίου ή από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.

 1. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν καθήκον να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις.
 2. Κάθε μέλος έχει καθήκον να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.
 3. Η γενική Συνέλευση του Συλλόγου μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποβολή μέλους :

Α)αν το μέλος πάψει να έχει προϋποθέσεις εγγραφής την οργάνωση.

Β) αν το μέλος ενεργεί αντίθετα πρός τους σκοπούς της οργάνωσης.

Γ)αν το μέλος καθυστερεί για δύο έτη την υποχρεωτική συνδρομή.

Δ) αν το μέλος απέχει αδικαιολόγητα από δυο συνεχείς τακτικές γενικές συνελεύσεις.

Ε) αν το μέλος καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμον αυτόν.

Το μέλος όταν συνταξιοδοτηθεί, διαγράφεται, εκτός αν ειδικός νόμος επιτρέπει την άσκηση της επαγγελματικής  του δραστηριότητας και μετά την συνταξιοδότησή του.

                5.Την αποβολή εισηγείται στη Γενική Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/5 των μελών. Το διοικητικό Συμβούλιο όπως και η Γενική Συνέλευση, υποχρεούνται να ακούσει προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή.

              6. Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί, μέσα σε τριάντα μέρες από την επίδοση σ’αυτό της απόφασης, να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Άρθρον 6ον

ΠΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Πόρους  του Συλλόγου αποτελούν:

 1. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών, το ύφος των οποίων ρυθμίζονται από την Γενική Συνέλευση με απόφαση τουλάχιστον των δύο πέμπτων των μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.
 2. Οι προαιρειτικές και εκούσιες εισφορές των μελών.
 3. Τα έσοδα από την περιουσία του Συλλόγου.
 4. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομίες, επιχορηγήσεις, εισπράξεις από γιορτές, χοροεσπερίδες και λαχειοφόρες αγορές ή άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου.
 5. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.
 6. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.

‘Αρθρον 7ον

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

 1. Ο έλεγχος των εσόδων- εξόδων του Συλλόγου διακρίνεται σε ετήσιο και σε έκτακτο, είναι δε ουσιαστικός και τυπικός. Ο έλεγχος αναφέρεται στα έσοδα και την προέλευσή τους και στις δαπάνες. Γίνεται από την ελεγκτική επιτροπή του άρθρου 24 του παρόντος καταστατικού.
 2. Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε χρόνου καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Γ.Σ. των μελών και το διάστημα απο 1ης Οκτωβρίου μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στη νέα, επανασχεδιασμένη και εύχρηστη ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ο.Ε. Φιλοδοξούμε να γίνει χρήσιμο εργαλείο για την έγκαιρη επαγγελματική σας ενημέρωση και για την παροχή πληροφοριών στο κοινό για την ειδικότητα της Ορθοδοντικής.

Καλή σας πλοήγηση!

Δρ. Ανδρέας Καραμούζος
Image

Χορηγός Ιστοσελίδας

adress GR 2 lines narrow

Στοιχεία Επικοινωνίας

esoe.orthodontists (@) gmail.com

210.361 9747

Μαυρομιχάλη 95-97, Αθήνα 11472


 Στοιχεία GDPR

Πολιτική Απορήτου & Cookies