fbpx

Συνέντευξη Προέδρου του Ο.Σ.Α. Αθ. Υφαντή

Κατ’ αρχήν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσω, μέσω του ενημερωτικού σας δελτίου, με τους συναδέλφους – μέλη  του Συλλόγου σας και να διευκρινίσω μια σειρά από ζητήματα που άπτονται της επαγγελματικής μας δραστηριότητας και απασχολούν τους συναδέλφους σε καθημερινή βάση.

Όπως γνωρίζετε, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής, κατά το πρόσφατο παρελθόν, ανέλαβε πρωτοβουλίες προκειμένου ζητήματα που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος και τη λειτουργία των οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων να ρυθμίζονται και οι σχετικές αρμοδιότητες να ασκούνται από τους οικείους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία. Οι άδειες λειτουργίας οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων χορηγούνται από τους Συλλόγους από το 2012, επιλύοντας με αυτό τον τρόπο γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι συνάδελφοι, κατά το χρόνο χορήγησης αυτών των αδειών από τις Νομαρχίες και τις Περιφέρειες. Οι άδειες εκδίδονται πλέον ταχύτατα, εντός μηνός, από την υποβολή πλήρους φακέλου.

Επί των ερωτημάτων που θέτετε:

Ερ.: Ποιες οι διαφορές στα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού ορθοδοντικού ιατρείου και πολυοδοντιατρείου; Πόσες οδοντιατρικές έδρες μπορεί να έχει το κάθε ένα από αυτά; Ποια τα απαραίτητα μετρικά στοιχεία σε κάθε περίπτωση;

Απ.: Θα πρέπει να διευκρινίσω ότι ο ορθοδοντικός κάτοχος της ειδικότητας ορθοδοντικής, αντιμετωπίζεται ως προς τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού οδοντιατρείου, όπως και ο χειρουργός οδοντίατρος. Λαμβάνουν αμφότεροι άδεια λειτουργίας οδοντιατρείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 84/2001 και της Υπουργικής Απόφασης 24948/2012 (ΦΕΚ 713 Β΄2012), όπως εκάστοτε ισχύει.

Το πολυοδοντιατρείο είναι φορέας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας διαφορετικός από το οδοντιατρείο. Αποτελείται από τη σύνθεση τουλάχιστον τριών οδοντιατρείων, που στεγάζονται σε λειτουργικό ενιαίο και ανεξάρτητο από κάθε άλλη χρήση χώρο και προβλέπονται ειδικές προδιαγραφές ως προς τους χώρους που διαθέτει.

Το οδοντιατρείο, στις ελάχιστες προβλεπόμενες διαστάσεις του, δύναται να έχει μόνο μια έδρα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Οδοντιατρικού Συλλόγου δύναται να έχει και βοηθητική έδρα, προσαυξανόμενου του χώρου, ανάλογα με τις αντίστοιχες λειτουργικές απαιτήσεις.

Τα μετρικά στοιχεία για το οδοντιατρείο προβλέπονται στο Παράρτημα  Α’ του Π.Δ. 84/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ Γ.Π./οικ.72218/2014 (ΦΕΚ 2302 Β΄/ 27.08.2014)

  • Σε κάθε οδοντιατρείο πρέπει να υπάρχει σφραγισμένο δοχείο μολυσματικών απορριμμάτων.
  • Κάθε Οδοντιατρείο περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πάγκο εργασίας με κλειστά ερμάρια και νιπτήρα. Οι επιφάνειες εργασίας του πάγκου πρέπει να αντέχουν στα αλκαλικά, τα οξέα, τα διαλυτικά και τη θερμότητα.

ΧΩΡΟΙ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΛΑΧ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οδοντιατρείο

- Γραφείο   

   οδοντιάτρου

- Εξεταστήριο

15 τ.μ.

 

2,8 μ.

 

2,0 μ.

Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε γραφείο οδοντιάτρου και εξεταστήριο που επικοινωνούν άμεσα, Χ.Κ.Χ.

Χώρος αναμονής

8 τ.μ.

2,5 μ.

Μπορεί να περιλαμβάνεται και γραμματεία, Χ.Κ.Χ.

W.C.

1,5 τ.μ.

0,9 μ.

 

 

Τα μετρικά στοιχεία για το πολυοδοντιατρείο προβλέπονται στο  Παράρτημα Α’ τουΠ.Δ.84/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ Γ.Π./οικ.72218/2014 (ΦΕΚ 2302 Β’/27.08.2014)

  • Το Πολυοδοντιατρείο υπάγεται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό και στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, στην κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια», όπως ισχύουν.
  • Το Πολυοδοντιατρείο πρέπει να στεγάζεται σε χώρο λειτουργικά ενιαίο και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε άλλη χρήση.
  • Το Πολυοδοντιατρείο πρέπει να πληροί τις λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις όλων των Εξεταστικών Μονάδων που το αποτελούν, όπως αναφέρονται στο παρόν Παράρτημα.
  • Οι κύριοι διάδρομοι κυκλοφορίας θα έχουν ελεύθερο πλάτος 1,10 μέτρα.
  • Το Πολυοδοντιατρείο συντίθεται από τουλάχιστον 3 οδοντιατρεία και από τους κοινούς χώρους υποστήριξης, όπως προκύπτουν αναλογικά από τον Πίνακα που ακολουθεί:

ΧΩΡΟΙ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΛΑΧ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ

Παρατηρήσεις

Οδοντιατρείο

-Γραφείο οδοντιάτρου

-Εξεταστήριο

15 τ.μ.

 

2,8 μ.

 

2,0 μ.

Τουλάχιστον 3

Χώρος ενιαίος ή διαχωρισμένος σε γραφείο οδ. Και εξεταστήριο που επικοινωνούν άμεσα, Χ.Κ.Χ.

Αίθουσα Ορθοπαντομογράφου

-

-

Εφόσον υπάρχει

Όπως Μέρος Δεύτερο, Τμήμα Β’, Πίνακας Μετρικών Στοιχείων

Προθάλαμος εισόδου

3 τ.μ.

-

 

Προαιρετικός

Υποδοχή – γραμματεία – λογιστήριο

5 τ.μ

2,0 μ.

 

Χ.Κ.Χ.

Αναμονή

4 τ.μ.

2,5 μ.

Ανά οδοντιατρείο

Χ.Κ.Χ.

W.C. κοινού – προσωπικού

1,5 τ.μ.

0,9 μ.

Ανά 3 οδοντιατρεία

 

Χώρος ακαθάρτων & ειδών καθαριότητας

3 τ.μ.

1,2 μ.

 

 

 

Ερ.: Τι προβλέπεται σε περίπτωση συστέγασης με συνάδελφο οδοντίατρο ή ιατρό;

Απ.:  Είναι δυνατή η συστέγαση οδοντιάτρου με οδοντίατρο ή ιατρό.

Σε Περίπτωση συστέγασης μεταξύ οδοντιάτρων ή μεταξύ οδοντιάτρου και ιατρού είναι δυνατή η συστέγαση με ξεχωριστές άδειες λειτουργίας εφόσον το σύνολο των διατιθέμενων χώρων κύριας χρήσης επαρκή για τη χορήγηση ξεχωριστών αδειών λειτουργίας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση συστέγασης οδοντιάτρου με ιατρείο ειδικότητας : παιδιατρικής, ψυχιατρικής ή δερματολογίας απαιτείται ξεχωριστός χώρος αναμονής.

Επίσης, είναι δυνατή η συστέγαση μεταξύ οδοντιάτρων με τη χορήγηση μίας κοινής άδειας / βεβαίωσης λειτουργίας, στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι διατιθέμενοι χώροι κύριας χρήσης για τη χορήγησης ξεχωριστών αδειών, με την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιούν τον ίδιο χώρο και τον ίδιο εξοπλισμό, αλλά σε καθορισμένους διαφορετικούς χρόνους υποδοχής των ασθενών.

Τέλος, σημειώνω ότι είναι δυνατή η συστέγαση οδοντιατρείου στην κατοικία του δικαιούχου, καθώς επίσης με εργαστήριο αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες, γραφεία διαιτολογικά, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και ψυχολόγων, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν τη λειτουργία του κάθε φορέα. Δεν είναι δυνατή η συστέγαση με διαγνωστικά εργαστήρια και οδοντοτεχνικά εργαστήρια και τους λοιπούς φορείς που αναφέρονται στο άρθρ. 46 ν. 4272/2014.

Ερ.: Αποτελεί το ακτινολογικό μηχάνημα απαραίτητο εξοπλισμό για την άδεια λειτουργίας ενός ορθοδοντικού ιατρείου; Πως εξασφαλίζεται η άδεια λειτουργίας ορθοπαντομογράφου;

Απ.: Το ακτινολογικό μηχάνημα δεν περιλαμβάνεται στον ελάχιστο υποχρεωτικό εξοπλισμό του οδοντιατρείου. Για τη λειτουργία ορθοπαντομογράφου προβλέπεται πλέον νέα διαδικασία καταχώρησης του με δεκαετή διάρκεια του σχετικού πιστοποιητικού στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση 45872/03.04.2019.

Ερ.: Μπορεί να ονομαστεί ένα πολυοδοντιατρείο σε «Οδοντιατρικό Κέντρο» ;

Απ.:  Οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι τα οδοντιατρεία και τα πολυοδοντιατρεία. Το οδοντιατρικό κέντρο δεν προβλέπεται ως φορέας Π.Φ.Υ.. Σύμφωνα δε, με το άρθρο 15 ΠΔ 84/2001 απαγορεύεται στους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. να χρησιμοποιούν στην επωνυμία τους ελληνικά ή ξενόγλωσσα τον όρο « Οδοντιατρικό Κέντρο».

Ερ.: Ποια τα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα σύστασης οδοντιατρικής εταιρείας; Ποια μορφή εταιρείας είναι πιο συμφέρουσα για τον ορθοδοντικό;Τι ισχύει για τους ορθοδοντικούς μετόχους Οδοντιατρικών Ανωνύμων Εταιρειών;

Απ.:  Στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί να υπάρξει γενική απάντηση. Εξαρτάται από τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης. Η σύσταση μιας εταιρείας έχει το πλεονέκτημα της συνένωσης προσώπων και κεφαλαίων προς εξυπηρέτηση κοινού σκοπού και κατ’ επέκταση την οικονομία κλίμακος, την χρήση διακριτικού τίτλου, τη δυνατότητα μεταβίβασης του οδοντιατρείου, μέσω της μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων. Θα πρέπει όμως, να συνυπολογιστούν και οι φορολογικές και ασφαλιστικές παράμετροι, με βάση τα αναμενόμενα έσοδα, το κόστος σύστασης και λειτουργίας της εταιρείας, η ευθύνη των εταίρων, ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας και βέβαια τη κουλτούρα συνεργασίας μεταξύ των εταίρων.

Στην πράξη, οι περισσότερες οδοντιατρικές εταιρείες έχουν τον τύπο της Ετερόρρυθμης εταιρείας (ΕΕ) και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ).

Ερ.: Πόσες άδειες λειτουργίας δικαιούται και σε πόσους Συλλόγους μπορεί να είναι  μέλος ένας ορθοδοντικός;  Μπορεί ένας ορθοδοντικός να ασκήσει το επάγγελμά του σε άλλο Σύλλογο; Ποιες οι υποχρεώσεις του σε αυτή την περίπτωση;

Απ.: Μετά την ισχύ του ν. 3919/2011 έχουν αρθεί οι υφιστάμενοι μέχρι τότε περιορισμοί που αφορούσαν στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Κατά συνέπεια, ένας οδοντίατρος δικαιούται να λειτουργεί όσα οδοντιατρεία επιθυμεί, τόσο στην περιφέρεια του Συλλόγου , όπου είναι εγγεγραμμένος όσο εκτός αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι για κάθε οδοντιατρείο θα πρέπει να λάβει βεβαίωση λειτουργίας από τον οικείο Σύλλογο. Ο οδοντίατρος δύναται να είναι μέλος ΜΟΝΟ ενός οδοντιατρικού Συλλόγου.

Παράλληλα, δύναται να ασκήσει το επάγγελμά του και εκτός της Περιφέρειας του Συλλόγου του. Δεν προβλέπεται από τον νόμο μέχρι σήμερα, η τήρηση κάποιων διατυπώσεων στην περίπτωση αυτή. Στον νέο Κώδικα Οδοντιάτρων, που έχει προωθήσει η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία στο Υπουργείο, προβλέπεται η υποχρέωση εγγραφής των οδοντιάτρων σε ειδικό μητρώο του Συλλόγου υποδοχής – ότι δεν είναι μέλος, αλλά ακόμη η πρόταση της Ε.Ο.Ο. δεν έχει γίνει νόμος του κράτους.

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία και είμαι πάντα στη διάθεσή σας, για κάθε περαιτέρω ενημέρωση και συνεργασία.


Εκτύπωση  

Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στη νέα, επανασχεδιασμένη και εύχρηστη ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ο.Ε. Φιλοδοξούμε να γίνει χρήσιμο εργαλείο για την έγκαιρη επαγγελματική σας ενημέρωση και για την παροχή πληροφοριών στο κοινό για την ειδικότητα της Ορθοδοντικής.

Καλή σας πλοήγηση!

Δρ. Ανδρέας Καραμούζος
Image

Χορηγός Ιστοσελίδας

adress GR 2 lines narrow

Στοιχεία Επικοινωνίας

esoe.orthodontists (@) gmail.com

210.361 9747

Μαυρομιχάλη 95-97, Αθήνα 11472


 Στοιχεία GDPR

Πολιτική Απορήτου & Cookies